Privacy

The Learning Hub maakt deel uit van stichting sQuare en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting sQuare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting sQuare verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling of je factuur
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Stichting sQuare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Stichting sQuare verwerkt jouw gegevens ten behoeve van onderwijsadministratie en onderwijsondersteuning. Dit betreft het bijhouden van een deelnemers administratie, vastleggen van uitslagen, afgifte certificaten, diploma's en graden, onderbouwing ten behoeve van accreditatie onderzoeken, advies en begeleiding, behandelen van geschillen, het kunnen uitvoeren van een accountantscontrole (dit geldt alleen voor personen die zich hebben ingeschreven voor een activiteit van The Learning Hub)

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting sQuare neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting sQuare) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting sQuare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoongegevens met derden
Stichting sQuare verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Stichting sQuare gebruikt geen cookies. We analyseren geen persoonsgegevens, we anonimiseren het IP adres en we gebruiken een TLS (voorheen SSL) verbinding.

Nieuwsbrief/email 
Deze informatie geldt enkel voor personen die zich inschrijven voor de (toekomstige) nieuwsbrief van The learning Hub: Voor de nieuwsbrief maakt stichting sQuare gebruik van Mailchimp. Mailchimp gebruikt wel (flash) cookies. Meer informatie over de cookies van Mailchimp kun je vinden in hun privacy policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door stichting sQuare en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thelearninghub.amsterdam

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stichting sQuare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting sQuare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thelearninghub.amsterdam.

Om jouw gegevens extra veilig te houden, maken wij gebruik van een apart systeem waarin privacy gevoelige gegevens zijn opgeslagen. Dit systeem heeft een zeer lage complexiteit, zodat de kans op lekken extra klein is.

Wij maken gebruik van TLS, dat er voor zorgt dat al uw verkeer van en naar de website via een beveiligde verbinding gaat. Hierdoor kunnen 3e partijen die het internetverkeer zouden afluisteren niets met deze gegevens, omdat ze gecodeerd zijn.

Wij maken gebruik van SPF. Dit is een internetstandaard voor het terugdringen van phishing, spam en virussen die per e-mail verstuurd worden.

Contactgegevens afdeling The Learning Hub ov stichting sQuare:
www.thelearninghub.amsterdaminfo@thelearninghub.amsterdam

Onze websites worden beheerd door Kiksaus, hier kunt u meer lezen over de beveiligingsmaatregelen die zij nemen: https://kiksaus.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid